วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว

ชื่อนางสาวรุ้งสุดาวรรณ  ฉิมพลี
ชี่อเล่น แอน
รายวิชา  เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู(PC9203)
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์สุจิตรา   จันทร์ลอย
ภูมิลำเนา  นครราชสีมา
ทัคนคติ  เหนื่อยได้แต่อย่าท้อ  เพื่อคนที่รอ
ความสามารถพิเศษ  เล่นกีฬาแฮนบอล
Email rungsudawran@gmail .com
เบอร์ 080-6512265