วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2554

2  ความหมายของสารสนเทศ

 ระบบสารสนเทศ (Information System ) หมายถึง ระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์
มาช่วยในการรวบรวม จัดเก็บ หรือจัดการกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ข้อมูลนั้นกลายเป็น
สารสนเทศที่ดี สามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ในเวลาอันรวดเร็ว
และถูกต้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น